پيشنهاد های تو جيبی

۱. روزانه حداقل دو ليوان شير بنوش

۲. منشور حقوق بشر را بخوان

۳. هيچ گاه سوئيچ اتومبيل را روی آن رها نکن

۴. قول های بزرگ بده و به آنها پایبند باش

۵.متواضع باش

۶.هميشه آنچه را برايت اهميت بيشتری دارد در راس کارهايت قرار بده

۷. هر از گاهی شانس خود را امتحان کن

۸. طوری زندگی کن مثل اينکه هميشه در حال امتحان دادن هستی

۱۰ . هرچيز که فکر می کنی بايد بخری ، بخر . اما برای خريدش پس انداز کن و پول نقد پرداخت کن

۱۱. ورزش کن و چه بهتر که در رشته ای خاص متبحر شوی

۱۲. تماست را با مادرت قطع نکن

/ 0 نظر / 15 بازدید